Sök
 

Våra gemensamhetsanläggningar

Samfälligheten, d.v.s. de 175 fastigheterna i Norra Husberg, äger och skall förvalta och underhålla följande så kallade gemensamhetsanläggningar.

Anläggning A Värmeanläggningen:

Består av:
Undercentral för fjärrvärme med samtliga ledningar m.m. fram till servisventil i respektive hus. Mätutrustning för fjärrvärme. Över 3 km värmekulvert.
Deltagande fastigheter:
Alla fastigheter utom Gånsta 6:4, 174 st

Anläggning B Radgaragen:

Består av:
Garagelängorna inklusive belysning, eluttag m.m.
Deltagande fastigheter:
Husberg 2:25-2:32, 3:01-3:09, 4:01–4:28, 5:01-5:42, 6:01-45, 131 st

Anläggning C Vatten samt alla grönytor:

Består av:
Planteringsytor, gräsmattor, växter, lekplatser med utrustning. Angörings- och entrégator, körbara gång- och cykelvägar, övriga gångvägar och parkeringsplatser. Alla ledningar m.m. för vatten, avlopp, och dagvatten inom området från förbindelsepunkterna till kommunens nät fram till fastighetsgräns eller radhusgrupp. Allt gemensamt dagvatten på tomtmark samt övrig avvattning på gemensam mark. Mätutrustning för vatten. Alla fastigheter ingår
Till exempel:
2300 m VA-ledning
8575 m2 gatumark
2250 m gångväg
1670 m2 lekplats
8240 m2 grönytor
1240 m2 buskage
Deltagande fastigheter:
Alla, 175 st

Anläggning D Vatten och avloppsledningar under radhus:Denna används för närvarande inte.

Består av:
Vattenledningar m.m. från radhusgruppernas gräns till överkanten på bottenplattan i respektive deltagande fastighet.
Deltagande fastigheter:
Husberg 5:8 - 5:33 och 6:1 - 6:30, 56 st

Anläggning E Digitalt kabelnät:

Består av:
Digitalt kabelnät. Alla ledningar från överlämningspunkt mellan föreningen och leverantör av digitala tjänster till kopplingsdosa på vägg utanpå fastighet.
Deltagande fastigheter:
Alla 175, (164 inkopplade 2008)

Anläggning F Soprum:

Består av:
Soprum och dess underhåll samt el.
Deltagande fastigheter:
Husberg 4:1-4:28, 5:1-5:41, 6:1-6:45, 114 st


Som framgår så är inte alla 175 fastigheterna med i alla gemensamhetsanläggningar. Detta innebär att de kostnader som anläggningarna drar för drift och underhåll belastar de skilda fastigheterna olika. Vad som gäller för fastigheterna framgår i den årliga budgeten. 
Det är således endast sådana frågor som berör gemensamhetsanläggningarna som idag formellt kan behandlas av föreningen. Styrelsen är restriktiv i den frågan, vilket dock inte hindrar att i vissa frågor kan den enskilde få hjälp med att komma i kontakt med t.ex. rätt befattningshavare inom kommunen eller serviceföretag.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss