Sök
 
 

Styrelse

I de stadgar som reglerar samfällighetsbildning står det att medlemmarna skall välja en styrelse på minst 5 högst 7 personer. Norra Husbergs samfällighets styrelse har idag 5 medlemmar. OBS! Ingen materielförvaltare i år! Vi brukar normalt ha ytterligare en styrelseledamot, som benämns materielförvaltare. Under verksamhetsåret 2007-08 är denna post vakant och materielförvaltarens ordinarie uppgifter har fördelats på främst ordföranden Bengt Wahlberg och en av styrelsesuppleanterna, Håkan Jaldén. Tanken bakom att ha en styrelse är helt enkelt den att det i många detaljfrågor är en fördel att inte behöva samla alla medlemmar för att kunna behandla en fråga eller fatta ett beslut. Styrelsen är givetvis ansvarig gentemot medlemmarna för de åtgärder som vidtas. För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter en kontaktman. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktmannen adjungeras till vissa styrelsemöten. Styrelsen sammanträder normalt 4 - 6 gånger per år. Styrelsen handhar ekonomin vad avser gemensamhetsanläggningarna. Vid styrelsemötena behandlas uppkomna frågor från kontaktmännen och/eller enskilda medlemmar (medlemmarna uppmanas att så långt möjligt framföra ärendena genom kontaktmannen). Vid årsstämman tas de av medlemmarna insända motionerna upp. Frågorna är beredda och styrelsen avger förslag, som medlemmarna har att ta ställning till. Vid styrelsesammanträden och årsmöten förs protokoll. Protokollet utsänds till samtliga medlemmar. Protokoll från de två senaste verksamhetsåren finns tillgängliga på hemsidan. Äldre protokoll, liksom inkomna skrivelser etc. finns hos sekreteraren.

Ordförande
Bengt Wahlberg - Norra Husberg samfällighetsförening
E-post: bengta.wahlberg@gmail.com  
Telefon: 0171-30236  
Mobil: 070-5424659  
Ort: Enköping  
Sekreterare
Anders Nyström - Norra Husberg samfällighetsförening
E-post: janystroem@gmail.com  
Telefon: 0171-320 65  
Mobil: 073-708 27 70  
Ort: Enköping  
Kassör
Katja Malmgren - Norra Husberg samfällighetsförening
E-post: katja.malmgren.calija@outlook.com  
Telefon:   
Mobil: 073-5250503  
Ort: Enköping  
Materialförvaltare
Håkan Jaldén - Norra Husberg samfällighetsförening
E-post: hakan.jalden@gmail.com  
Telefon: 0171-44 24 75  
Mobil: 070-380 55 64  
Ort: Enköping  
Ledamot
Håkan Palm - Norra Husberg samfällighetsförening
E-post: hakan.palm@teleseum.se  
Telefon: 0171-34178  
Mobil: 0708-830842  
Ort: ENKÖPING  
Suppleant
Per Edblad
E-post: per.edblad@telia.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
 

Fler grupper

Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss