Sök
 
 • Boendefrågor

 • Får jag tvätta bilen inom området?
  Under vintern med mycket salt på vägarna så behöver bilen spolas av mellan varven, men även under sommaren, kan jag gör det med min trädgårdsslang utanför huset eller på garageuppfarten?

  Svar:

  Då vi inte har oljeavskiljare i våra dagvattenbrunnar är det inte någon bra ide att spola bilen med trädgårdsslangen. När man tvättar bilen med någon form av lösningsmedel eller bara spolar den så frigörs oljor som rinner ner i dagvattenbrunnarna vilket inte ur miljötekniskt hänseende är någon bra åtgärd.

  Så här står det i de lokala reglerna.

  De lokala hälsoskyddsföreskrifterna säger...

  Tillhör du dem som vill tvätta bilen själv för hand? Tänk på att du i Enköpings kommun inte får använda bilschampo, avfettningsmedel eller högtryckstvätt så att det rinner ner i dagvattenbrunnarna. Orsaken till detta är att spillvattnet annars rinner rakt ut i Enköpingsån eller i Vattenparken. Om spillvattnet hamnar i Vattenparken förstörs mikroorganismerna som hjälper till att ta hand om dagvattnet, och om det hamnar i ån bidrar det till att ån blir förgiftad.
 • Har jag en vattenläcka?
  När jag läser av mätarvärdet för hur mycket vatten jag förbrukar så rör sig ett av hjulen där jag läser av, kan det bero på att jag har vatten som läcker någonstans?

  Svar:

  Svaret kan du få om du kontrollerar om något av hjulen rör sig i vattenmätaren trots att du inte har några kranar på. Om ett av hjulen rör sig och då förmodligen det hjulet som mäter dl bör du göra en noggrann kontroll av vad detta beror på för helt klart förbrukas vatten någonstans i ditt hus. Gör en kontroll av hur mycket det är genom att ta tid i en minut och räkna då hur många varv som hjulet snurrar. Om det visar sig att det är två varv som hjulet snurrar på en minut innebär det att det läcker någonstans i ditt hus. Förbrukningen blir då ca 300 liter på ett dygn, vilket innebär 9000 liter vatten på en månad som tar vägen någonstans.
  För det första ska du kontrollera att alla kranar är stängda och att de inte droppar samt att toaletterna inte står och rinner. Om hjulet fortfarande snurrar trots att det inte står och rinner i några kranar eller toaletter bör du okulärt kontrollera alla ställen som man kan misstänka att läckage uppstår, under diskbänken, kopplingen till diskmaskinen, kopplingen till tvättmaskinen, under diskbänksblandaren i tvättstugan, under handfaten i toaletterna, rörkopplingen bakom toaletterna, rörkopplingarna till duschblandaren samt kontrollera alla synliga rörledningar så inget hål finns i dessa (har själv haft hål mitt på ett kopparrör). Om det visar sig att det inte finns någon anledning till att det läcker men att hjulet fortfarande snurrar bör du kontakta din rörmokare och be dem genomföra en besiktning samt att ta lite prover med en fuktmätare i ett försök att lokalisera var det kan läcka vatten.
 • Jag ska sälja huset
  Jag skall sälja mitt hus vad behöver jag tänka på?

  Svar:

  Förutom allt det där med adressändring mm mm så är det avläsning av vatten och värme som du skall göra tillsammans med den som köpt din fastighet. Köpare och säljare reglerar själva kostnaderna. Meddela kassör och hemsideansvarig köparens kontaktuppgifter.

  Kom ihåg att din fastighet skall energideklareras om du säljer den efter 2008-12-31. Titta på Boverkets hemsida om detta http://www.boverket.se
 • Kvartalsavgiften när betalas den?
  När skall kvartalsavgiften betalas?

  Svar:

  Kvartalsavgiften betalas den sista dagen i februari, maj, augusti och november samtidigt med inbetalningen för värme och vatten. Nyinflyttad betalar full kvartalsavgift vid närmast följande inbetalningstillfälle efter inflyttning. 
 • Motorvärmare är det OK?
  Får jag ha motorvärmare inkopplad i garaget?

  Svar:

  Oavsett om du har eget garage eller ett radgarage där bilen står får du ha en motorvärmare. Motorvärmaren måste dock ha timer då elnätet i radgaragen inte tål att många motorvärmare är på under lång tid, säkringarna löser ut. För dig som har eget garage är det upp till dig själv hur du gör.
 • Till vad går kvartalsavgiften?
  Jag betalar en kvartalsavgift, till vad går alla dessa pengar?

  Svar:

  Respektive medlem betalar sin avlästa förbrukning av värme och vatten. Övriga gemensamma kostnader för garage, snöröjning etc. fördelas efter särskild mall. Avgiften är till för att finansiera din värme- och vattenförbrukning samt underhåll av hela vårt gemensamma område. Vid budgetstämma i slutet av november bestäms hur hög den gemensamma samfällighetsavgiften kommer att vara för nästkommande år (förutom den egna faktiska avgiften för värme och vatten).Kvartalsavgifterna betalas den sista i februari, maj, augusti och november. Nyinflyttad betalar full kvartalsavgift vid närmast följande inbetalningstillfälle efter inflyttning. 
 • Tre hål i väggen, vad kan man få där?
  Vi har tre hål i väggen, vem sak jag ta kontakt med för att kunna beställa det som erbjuds?

  Svar:

  Ur dessa tre hål i väggen kan du få ut TV, bredband och IP-telefoni. Vad avser TV så ingår ett basutbud (gratiskanaler) och ett intressepaket, du väljer själv vilket från Tele2. Om du vill ha fler TV-kanaler tar du kontakt med Tele2 och beställer dessa mot egen faktura. När det gäller bredband och IP-telefoni så är det upp till dig själv att beställa det hos den operatör som vi har skrivit kontrakt med, just nu Tele2.
 • TV-kanaler i kvartalsavgiften?
  Ingår det en TV-avgift i kvartalsavgiften?

  Svar:

  Styrelsen tecknar ett grundabonnemang för TV-utbud åt alla fastighetsägare som är anslutna till nätet (164 st) därefter är det upp till var och en att teckna sig för det som man är intresserad av direkt med vald operatör. I dagsläget har vi avtal med Tele2 och föreningen har tecknat avtal om ett intressepaket, vilket avgör du själv genom att ta kontakt med Tele2. Om du vill ha fler TV-kanaler vänder du dig till Tele2 själv och beställer och betalar mot faktura. Kontrollera dina egna fakturor från Tele2 så att du inte dubbelbetalar då detta har förekommit. Avgiften som du betalar via samfälligheten och ett intressepaket är 45 kr/mån.
 • Vatten- och värmeavläsning
  När sker avläsning av vatten- och värmemätaren?

  Svar:

  Avläsningen för vatten och värme fjärravläses en gång per månad och faktureras varje kvartal tillsammans med samfällighetsavgiften.
 • Vem sandar?
  Vem ser till att sandning blir gjort?

  Svar:

  Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att det är sandat vid postlåda, sopbehållare (för de som har), vid garage o.s.v. Att gator, cykelvägar och garageplaner som är placerade på samfälld mark ändrar inte detta förhållande. Snöröjningsentreprenören utför sandning av de gemensamma gång- och cykelbanorna (dock inte alla), vilket inte fråntar fastighetsägaren ansvar enligt ovan. Sandlådor finns utplacerade i området och varje kvarter disponerar en sandkärra (förvaras i soprummen där sådan finns). Styrelsen finner sandningsrutiner vara en kvartersangelägenhet och att påfyllning av sand i lådorna ombesörjs genom kontaktmannen efter samråd med styrelsen.
 • Vem snöröjer?
  Vem ser till att snön kommer bort?

  Svar:

  Gator, cykel- och gångvägar snöröjs genom föreningens försorg. Styrelsen har tecknat avtal med en entreprenör. I avtalet regleras när entreprenören äger rätt att starta upp arbetet. Av främst utrymmesskäl är några få områden undantagna från den gemensamma snöröjningen, där får de boende själva skota bort snön. Föreningens medlemmar kan bidra med en gemensam kostnadssänkning genom att själva snöröja där så kan vara lämpligt. Erfarenheten visar att det är ofrånkomligt att vissa skador sker på mark, kantstenar etc. Dessa skador skall senast anmälas till styrelsen i samband med rundvandringen i maj.
 • Vilka sopor får jag kasta i våra sopkärl?
  Vad får jag kasta i sopkärlen vi har?

  Svar:

  En gemensamhetsanläggning för soprum har bildats (2007) i och med att sophanteringen fick ändrade rutiner för tre av våra fem kvarter. Det är 114 st fastighetsägare som ingår i denna gemensamhetsanläggning. Styrelsen har då i uppgift att förvalta soprummen och fördela renhållningsfakturan för de som tillhör gemensamhetsanläggningen.
  Samfälligheten har inget med den vanliga hämtningen av hushållssopor att göra. Respektive fastighetsägare är alltså ansvarig att t.ex. gällande hälsovårdsbestämmelser mm följs. Härvidlag är det ingen skillnad på de som har egen soptunna mot de som har gemensamma soptunnor.

  Eftersom Enköpings kommun och renhållningsföretagen anordnat centraler för avfallsåtervinning finns möjlighet att avlämna grovsopor i dessa.

  Soprummen
  Sopbehållarna i våra gemensamma soprum rengörs två gånger/år av ett företag, behov av rengöring utöver detta anmäls till styrelsen alternativt rengörs sopbehållarna av de som utnyttjar soprummet.
  Vad kan vi kasta i kärlen i soprummen:
  Bruna Kärlet
  Här använder vi enbart de bruna papperspåsarna
  Använd gärna dubbla/tredubbla påsar då håller vi kärlen rena.
  Fyll påsen endast till hälften, då går den att försluta.
  Kasta endast förmultningsbara hushållssopor, inget annat.
  Kasta inte hundbajspåsar i det bruna kärlet. Det finns särskilda hundlatriner där bajset skall kastas.
  Inget trädgårdsavfall i bruna kärlet. Transporteras av den enskilde till återbruket.
  Gröna kärlet
  Hushållsrestavfall.
  Knyt igen påsen ordentligt så att inget blött rinner ut.
  Alla sopor läggs i påsar annars fastnar de i kärlet. Pizzakartonger mm.
  Små emballage trycks ihop så de inte tar för stor plats och läggs i påse. Mjölkförpackningar, flingpaket mm.
  Stora emballage körs av enskild till återbruket. Emballage för t.ex. elektronik, hushållsmaskiner mm.
  Inget elektronikavfall kastas i det gröna kärlet, lämnas av enskild in på återbruket.
  Inget trädgårdsavfall i gröna kärlet, transporteras av den enskilde till återbruket.
 • Föreningsfrågor

 • När började det byggas i vårt område?
  Hur länge sedan är det som det börjades byggas på Husberget?

  Svar:

  1971 upprättade stadsarkitekt Bo Björkman ett principförslag till stadsplan över bl. a. Norra Husberg.

  1975-06-12 beslöt kommunstyrelsen att anta "Stadsplan för norra delen av stadsdelen Husberg". Till stadsplaneförslaget hör en smått lyrisk beskrivning över områdets befintliga och kommande kvaliteter. Redan den 26:e samma månad beslöt kommunfullmäktige att godkänna "Avtal om markbyte och marköverföring berörande fastigheter inom Bergvreten, Husberg och Gånsta samt exploatering av norra delen av stadsdelen Husberg i Enköping.

  1976 påbörjades arbetena inom kvarteret Vitriskan och i slutet av året flyttade de första köparna in. I samband med arbetena revs resterna av den gamla skjutbana, som fanns väster om den skogiga bergknalle, vilken utsattes för exploatering. Gång- och cykelstigen, som i en brant backe leder ut från området västerut går över det som tidigare var kulfång och markörgrav. Skjutbanan hade tillkommit ungefär vid tiden för första världskriget.

  De andra kvarteren påbörjades efter hand och i oktober 1980 flyttade de sista köparna in i södra delen av kvarteret Stensoppen.

  1979-04-25 beviljade länsstyrelsen i Uppsala län registrering av Norra Husbergs Samfällighetsförening.

  Grunden för samfällighetens verksamhet är lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150).
 • Vad fanns från början här uppe på Husberget?
  Det måste finnas någon historia om berget som har givit vårt område dess namn?

  Svar:

  I Edvard Matz bok, Mälardalens sällsamheter, finns en ruskig historia om den rika Husbergsfrun. Historien utspelas just vid Husberget och i en grotta, som finns i bergets nordvästra sluttning. I en skrift från 1600-talet talas det om att det inte är tillrådligt att lägga sig att sova vid Husberget.
 • Varför är det en förening där vi bor?
  Varför har vi en förening?

  Svar:

  Att Norra Husbergs Samfällighetsförening finns till beror främst på att det regleras i lag att de gemensamma anläggningar, som finns inom ett bostadsområde skall förvaltas av de boende genom en särskild utsedd styrelse. Förutom detta "måste", har erfarenheten i andra motsvarande områden visat att det är praktiskt att genom bestämmelser och anvisningar reglera andra frågor som påverkar boendemiljön.
  Som Du förstår är det inte styrelsen som "hittat på" bestämmelserna utan de har växt fram genom åren. Då föreningen utgörs av 175 hushåll har vi all möjlighet att praktisera "närdemokrati" och närheten till närmsta kontaktman och styrelsemedlem är aldrig mer än hundratalet meter.
 • Tekniska frågor

 • Jag har ingen värme
  Vad skall jag göra, jag har ingen värme i huset.

  Svar:

  Är alla element kalla? Om inte kontrollera om det är luft i elementet. Om inte det hjälper kontrollera så att inte nålventilen i vredet på elementet har fastnat i sitt inre läge (cirkulationen stängd) om den tycks sitta fast försök att dra den utåt med tång eller knacka lite försiktigt intill ventilen. Om det inte hjälper bör du ta kontakt med din rörfirma.

  Om alla element är kalla bör du kontrollera med din granne om han har kallt också. Om så är fallet bör du kontakta någon i styrelsen. Om det är bara du som har kallt inne så kan det vara en nålventil i värmeväxlarskåpet som fastnat i sitt stängda läge. Skruva bort Danfossboxen (svart box) med grått vred på ovansidan, skruva på den blanka delen av infästningen som sitter under boxen
   
  och försök få nålventilen (se bild) att röra sig genom att dels trycka ner den alternativt att slå ganska hårt på rördelarna (förstör inte gängorna) som nålventilen sitter i.

  Du ser om ventilen lättar och du hör att det brusar varmvatten i systemet. Sätt tillbaka Danfossboxen. Om det är svårt att få dit boxen igen så ställ vredet (enligt bilden nedan) på +8 och vänta en stund så att vredet har jobbat färdig och försök få dit den igen.


  Kontrollera om radiatorcirkulationspumpen fungerar, om inte kan man försöka återstarta den genom att hålla inne +knappen i minst 5 sekunder.


  Om du inte lyckas få igång värmen ska du ringa din rörfirma, oavsett vad du gör bör du ringa din rörfirma om du är osäker på vad du gör.
 • Jag har inget varmvatten
  Jag har inget varmvatten i mina kranar, hur skall jag förfara?

  Svar:

  Kontrollera om grannen har varmvatten, om de inte har det skall någon i styrelsen kontaktas. Om grannen har varmvatten ska du kontrollera i skåpet till din värmeväxlare.

  Där inne hittar du styrventilen (bilden ovan) som reglerar temperaturen på ditt varmvatten i kranarna. Denna ventil bör motioneras någon gång/år för att säkerställa funktion. Hur den skall vara inställd får du kontrollera själv. Skruva bort den svarta delen och vänd på den för att motionera ventilen, tryck upprepade gånger in ventilen till sitt innersta läge.

  När du motionerar ventilen kan du samtidigt skruva på en kran med varmvatten eventuella luftfickor kan då pressas ut. Se till att ingen annan håller på med varmvatten när du gör detta då det finns risk för skållning. Skruva tillbaka den svarta ratten, se bara till att nålventilen hamna rätt i den svarta ratten så den inte böjs. Ställ tillbaka vredet i det läge du hade förut. Om du fortfarande inte har varmvatten beror det förmodligen på att tappvattenregulatorn krånglar.

  Du ska då ringa till din rörmokare så hjälper han dig.

 • Kan jag påverka min värmekostnad?
  Hur skulle jag kunna sänka min värmekostnad?

  Svar:

  Utöver de vanliga åtgärderna som att duscha mer än att bada, snåla med varmvattnet, sänka temperaturen mm, så ska du här få lite förslag på vad du kan göra med värmeväxlaren för att spara lite. För det första ska påpekas att ca 55-60% av värmeräkningen är fast kostnad, alltså inte påverkbar. Men du kan ställa in värmeväxlaren lite grann så nedgår kostnaden lite i alla fall.
  Bildförklaring bild 1: Högerklicka på bilden och välj visa bild så får du en större och tydligare bild.

  Bild 1
  Med det övre vredet kan du höja respektive sänka värmen inomhus med 8 grader.
  Med det nedre vredet kan du välja olika inställningsalternativ.
  Handen: Används vid underhåll och service.
  Solen: Konstant komforttemperatur inställd, 20 grader om övre vredet står på 0.
  Klockan: Tidsstyrning av temperaturen (dag och natt temperatur), kopplad med klockan (se bild 2).
  Månen: Konstant spartemperatur (när du är borta en längre tid, semester mm).
  Bevakning: Uppvärmningen stoppad, kan utnyttjas under sommaren.

  Bildförklaring bild 2:

  Bild 2
  Klockan ställs in genom att vrida den medurs tills man får rätt tid och rätt dag.
  Bilden togs 20 min över tolv en söndag. Detta förklarar att det är en klocka med alla veckodagar, den lilla pilen ungefär i riktning kl 8 pekar mot att det är söndag och att det är mitt på dagen ungefär alltså kortet är inte taget 20 minuter över tolv på natten. Om du då läser motsols så hittar du alla veckodagarna (förkortningarna är på engelska, tyska och franska). För varje veckodag finns klockslagen representerade med siffror, 6, 12 och 18. I den yttre cirkeln finns de så kallade ryttarna som går att ställa in i två lägen intryckt och uttryckt. I fallet som visas är temperaturen sänkt till spartemperatur mellan kl 20.00 - 04.00 varje natt under veckan.

  När övre vredet står på noll och det nedre på sol eller klocka (Förutsätter att alla ryttare enligt bild två är intryckta mot mitten), ska innetemperaturen vara 20 grader (konstant komforttemperatur), detta kan du lätt kontrollera genom en termometer. Förutsättningen är då att termostaterna på alla element står på max, 5. För varje gradering på vredet i värmeväxlarskåpet höjer eller sänker man temperaturen i hela huset med två grader. Om du vill ha lägre temperatur t.ex. i sovrummet vrider du ner elementets termostat i sovrummet till det värde du önskar t.ex. tre. För att det nu skall bli lägre temperatur där förutsätter det att du håller dörren till det rummet stängt.

  Du kan alltså spara lite kostnad och energi genom att kombinera olika inställningar på de två vreden.

  1. Sänk rumstemperaturen generellt;
  Övre vredet ställs på något streck mot siffran -8.
  2. Sänk rumstemperaturen i ett rum;
  Vrid termostaten på aktuellt element till t.ex. 3 och håll dörren stängd.
  3. Sänk temperaturen när du åker bort;
  Ställ det nedre vredet på måne.
  4. Sänk temperaturen på natten;
  Ställ det nedre vredet på klocka och peta ut ryttarna till sitt yttre läge för den tid du önskar lägre temperatur.
  5. Sänk temperaturen på natten och på dagen då ingen är hemma;
  Ställ det nedre vredet på klocka och peta ut ryttarna till sitt yttre läge för den tid du önskar lägre temperatur.
  6. Sänk temperaturen under sommaren;
  Ställ det nedre vredet på bevakning, uppvärmning avstängd.
 • Strömlöst i garaget
  Det finns inget lyse eller ström i eluttagen inne i radgaraget, hur skall jag göra?

  Svar:

  Vi har 13 st radgarage men bara 6 st elskåp. En del av radgaragen har elskåpet sittande på någon gavel, de radgarage som inte har något elskåp på gaveln är kopplade till det radgarage som ligger närmast.
  Elskåp finns på båda radgaragen på Vitriskagatan.
  Elskåp finns på det radgarage som ligger närmast Fårticksgatan 33, 117, 116 och 28.

  Kontrollera först om det är en propp som har löst ut i det elskåp som är närmast dig. Om felet kvarstår efter kontroll/byte av säkring, kontaktas någon i styrelsen.
 • Utebelysningen har slocknat
  Belysningen på en av gatulamporna har slocknat, hur skall jag göra?

  Svar:

  Belysning på våra innergator samt utefter Fårticksgatan och Vitriskagatan ägs av kommunen, som genomför rutinkontroll av utrustningen. Vid akut och t. ex. trafikfarlig trasig belysning uppmanas var och en inom området att enskilt handla och kontakta gatukontoret.
  Belysningen invändigt och de lampor som sitter på garagets utsida ingår i gemensamhetsanläggning garage, vilket innebär att samfälligheten skall åtgärda eventuella fel. Fel anmäls till styrelsen, som beställer reparationen från lämplig reparatör.
 • Varmvattnet är för hett/kallt
  Hur skall jag göra för att sänka respektive höja temperaturen på varmvattnet?

  Svar:

  Det reglerar du i värmeväxlarskåpet genom att vrida på styrventilen för varmvattnet.


  Där ser du två skalor en blå och en röd, genom att skruva ut styrventilen får du kallare varmvatten. Varmvattnet skall hålla 54 - 55 grader. Detta ställer du in genom att öppna en varmvattenkran och sätta en termometer där samtidigt som du skruvar på styrventilen åt det håll du önskar. Du får naturligtvis hålla på en stund så att termometern hinner reagera.
 • Är min värmeväxlare trasig?
  Nu när det har hänt flera gånger att någon värmeväxlare har gått sönder och att det strömmar vatten rakt genom värmeväxlarpaketet kan det vara bra att jag kontrollerar ibland hur det står till med min växlare, men jag vet inte hur man skall göra?

  Svar:

  Kontrollera mätaren för inkommande vatten och det är det lilla hjulet vid den röda pilen ni skall kontrollera, gör denna kontroll ungefär en gång/kvartal. Om alla kranar är stängda skall hjulet stå still, stå kvar och stirra på hjulet i ca 30 sekunder. Om hjulet rör sig det allra minsta bör du först kontrollera så att det inte står och droppar i någon kran eller att en toalett står och rinner, om du gjort alla dessa kontroller och hjulet fortfarande rör sig skall du kontakta någon i styrelsen omedelbart. (Klicka på bilden så blir den större)

 • Trivselfrågor

 • Hastighetsbegränsning
  Är det hastighetsbegränsning på våra gator?

  Svar:

  Utefter Fårticksgatan och Vitriskagatan gäller en maxhastighet av 30 km/tim. Farthinder finns på Fårticksgatan och Vitriskagatan. Om man måste köra på våra innergator anpassas hastigheten efter omständigheterna.
 • Var får jag köra och parkera min bil?
  Får jag köra in med min bil på gång- och cykelvägarna? Var får jag ställa min bil?

  Svar:

  I princip råder totalt förbud mot bil- och mopedkörning på gång- och cykelvägar. Endast vid nödfall för utryckningsfordon och i nödvändiga fall för i- och urlastning tillåts trafik i vårt område. Att parkera inom området utanför parkeringsplatserna är inte tillåtet och ställer endast till förtret mellan grannar, därför uppmanas alla att parkera sin bil på därför avsedda platser och allra helst i garaget. Det är lätt att en olycka inträffar då bilar körs eller står parkerade inom området samt att vid en eventuell olycka så måste utryckningsfordonen ha fri väg inom vårt område. Parkering på gång- och cykelvägar inom området är alltså förbjuden. Parkeringsplatserna som ingår i samfälligheten är begränsade. Alla som bor i området vädjar därför till var och en att ställa in bilen i garaget. Garaget är inte ett extra förråd utan är till för bilen och det är för allas trevnad. Då det gäller parkering av vissa medlemmars arbetsfordon (ofta av större modell) ombeds de berörda att i första hand utnyttja befintliga parkeringsplatser i andra fall, då fordonet är för stort, ta kontakt med styrelsen för att om möjligt finna lämpliga lösningar.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

 • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
 • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
 • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
 • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss